COVID-19 AND THE EFFECTS ON SUPPLY CHAINS IN VIETNAM

Sự bùng phát của COVID-19 đã làm chậm nền kinh tế toàn cầu và gây ra ảnh hưởng nặng nề đối với các chuỗi cung ứng. Bắt đầu từ Trung Quốc, con vi-rút này đã khiến cho các doanh nghiệp sản xuất phải đóng cửa hàng loạt trong một thời gian dài, dẫn đến tình […]

SUMMARY OF THE NEW IMO 2020

IMO 2020 sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2020 và yêu cầu tất cả các hãng tàu phải giảm 85% lượng khí thải sulphur của mình. Qui định mới này được đưa ra nhằm giảm thiểu tác động của các hãng tàu lên môi trường và làm tăng thêm chất lượng […]